Tính phí đăng ký sáng chế

 - Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn)

- Lệ phí đăng ký sáng chế:
Lệ phí công bố đơn,Lệ phí thẩm định nội dung,Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ,Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích,Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích

- Phí đăng ký sáng chế gồm:
+ Phí tra cứu sáng chế là 4.000.000VNĐ, thời gian tra cứu 3-4 tháng (không bắt buộc)
+ Phí đăng ký sáng chế là 15.000.000VNĐ, thời gian đăng ký sáng chế36 tháng

- Tài liệu cung cấp chính:
+ Bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh của sáng chế
+ Viết mô tả sáng chế (gắn gọn)