Kết quả tìm kiếm: Dịch vụ đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chếlà là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phảicó tính mới